ដាំចិត្តស្មោះចាំស្នេហ៍ក្បត់ | Dam jet smos jam sneah – អាងមុន្នី រត្ថា [COVER VERSION]


tov na mok na c bay

34 thoughts on “ដាំចិត្តស្មោះចាំស្នេហ៍ក្បត់ | Dam jet smos jam sneah – អាងមុន្នី រត្ថា [COVER VERSION]

  1. សំលេង ដូចលោក ហង្សឧត្តម មុន្នី

  2. ដាំចិត្តស្មោះចាំស្នេហ៍ក្បត់ព្រោះតែអូនប្រែថ្មីចោលបង។ 😭😭

  3. កំហុសតូចសោះគេដាច់ចិត្តចោលញុម

  4. យើងគ្មានអ្វីឪ្យគេឪ្យគេទៅចោះ

  5. ពិរេាះណាស់ ហើយសរេសរអក្សរខ្មែរទៀត

  6. បងមឹនដែលប្រែចឹត្តពីអូនទេទោះបីជាអូន មានអ្នកថ្មីក៏ដោយ បងនៅចាំអូន បើមានអ្នកដូចខ្ញុំlkមួយមក

  7. ជួយចុចSubscribeឆាណែលថ្មីខ្ញុំវិញផង

  8. ម៉ៅអូនបានទៅចោលបងហើយ តែបងនៅតែចាំអូន ទាំងដឹងថាគ្មានថ្ងៃជួប បងចាំអូនរហូត💔💔💔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *