Dams in Mekong River 澜沧江云南段梯级水电站


Meili snow mountain model,located near Mekong source Mekong river rises in Tibetan Plateau flow through the rainforest Xiaowan dam model Xiaowan dam ,292m high arch dam Jinghong city model Xiaowan dam Mekong river dams from downstream to upstream Ganlanba dam Jinghong dam Nuozadu dam(262m high rock-filled) Dachaoshan dam Manwan dam Xiaowan dam Gongguoqiao dam Miaowei dam Dahuaqiao dam Huangdeng dam Tuoba dam Lidi dam Wunonglong dam Gushui dam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *